Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (370)/Kỳ 2, tháng 9/2018