Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (367)/Kỳ 1, tháng 8/2018