Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15(487)/Kỳ 1, tháng 8/2023