Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14(486)/Kỳ 2, tháng 7/2023