Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13(485) /Kỳ 1, tháng 7/2023