Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07(479) /Kỳ 1, tháng 4/2023