Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06(478) /Kỳ 2, tháng 3/2023