Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16(416)/Kỳ 2, tháng 8/2020