Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24(472)/Kỳ 2, tháng 12/2022