Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24(424)/Kỳ 2, tháng 12/2020