Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (351)/Kỳ 1, tháng 12/2017