Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23(423)/Kỳ 1, tháng 12/2020