Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22(422)/Kỳ 2, tháng 11/2020