Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21(421)/Kỳ 1, tháng 11/2020