Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20(420)/Kỳ 2, tháng 10/2020