Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(419)/Kỳ 1, tháng 10/2020