Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17(417)/Kỳ 1, tháng 9/2020