Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15(415)/Kỳ 1, tháng 8/2020