Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(278)/Kỳ 2, tháng 11/2014