Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(277)/Kỳ 1, tháng 11/2014