Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20(276)/Kỳ 2, tháng 10/2014