Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(273)/Kỳ 1, tháng 9/2014