Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (304)/Kỳ 2, tháng 12/2015