Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (302)/Kỳ 2, tháng 11/2015