Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (301)/Kỳ 1, tháng 11/2015