Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20 (300)/Kỳ 2, tháng 10/2015