Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (299)/Kỳ 1, tháng 10/2015