Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (298)/Kỳ 2, tháng 9/2015