Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (295)/Kỳ 1, tháng 8/2015