Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (292)/Kỳ 2, tháng 6/2015