Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (291)/Kỳ 1, tháng 6/2015