Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(180)/Kỳ 1, tháng 10/2010