Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(177)/Kỳ 2, tháng 08/2010