Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (328)/Kỳ 2, tháng 12/2016