Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (327)/Kỳ 1, tháng 12 /2016