Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (323)/Kỳ 1, tháng 10/2016