Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18(274)/Kỳ 2, tháng 9/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP
3
Mối quan hệ của thiết chế Chủ tịch nước
với các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và cấu trúc bộ máy của thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp
 
GS, TS. Nguyễn Thị Doan
 
8
Vai trò của hoạt động xét xử của tòa án trong quá trình phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam
 
GS, TSKH. Đào Trí Úc –
ThS. Nguyễn Thu Trang
 
14
Thực thi Công ước Quyền trẻ em ở Việt Nam:Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội
 
Phạm Thị Thanh Nga
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử Quốc gia và việc sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 
TS. Ngô Đức Mạnh
 
32
Kiến nghị sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức trong Bộ luật Hình sự
 
ThS. Nguyễn Hà Thanh
 
35
  Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhìn từ góc độ quyền tự do kinh doanh trong Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
 
ThS. Trương Vĩnh Xuân
 
CHÍNH SÁCH
44
Tác động của tăng thuế thuốc lá đến việc làm: tổng quan các kết quả nghiên cứu quốc tế và tại Việt Nam
 
PGS, TS. Giang Thanh Long – Nguyễn Thị Thu Hiền
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
49
Pháp luật điều chỉnh hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán
 
ThS. Phan Phương Nam
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Lợi ích của tăng thuế thuốc lá và kinh nghiệm từ cải cách thuế của Brazil, Phillipine và Thổ Nhĩ Kỳ
 
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
62
Hội nghị cộng tác viên phía bắc và Lễ phát hành cuốn sách “Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam- nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”
 
Khánh Vân
 
Tổng
 64 trang