Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(270)/Kỳ 2, tháng 7/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Thư của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi nghị viện các nước về tình hình Biển Đông
 
 
 
5
Sử dụng các công cụ pháp lý - chính trị
để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
 
TS. Hoàng Ngọc Giao
 
10
Giải mã những quy định của Hiến pháp về vị trí, vai trò pháp lý của Chính phủ
 
GS, TS. Phạm Hồng Thái
 
19
Hiến định về an sinh xã hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử
Quốc gia và việc sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu quốc hội
 
TS. Ngô Đức Mạnh
 
32
Hoạt động giám sát và bảo đảm tính đại diện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 
 
ThS. Phan Trung Tú
 
39
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về họp đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 
 
TS. Hồ Xuân Thắng
 
CHÍNH SÁCH
41
Giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất nông nghiệp
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Nguyên tắc giải thích hợp đồng thương mại quốc tế theo PICC
 
ThS. Đỗ Hồng Quyên
 
53
Những hạn chế của pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại
 
ThS. Nguyễn Ngọc Lương –
PGS, TS. Phạm Thị Giang Thu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Sáng kiến pháp luật của nghị sĩ một số nước và những gợi ý cho Việt Nam
 
Hà Thu Thủy –
TS. Võ Trí Hảo