Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(248)/Kỳ 2, tháng 8/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Bảo đảm tinh thần dân chủ của Hiến pháp
 
PGS, TS. Nguyễn Cảnh Hợp
 
12
Một số vấn đề về quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, kiểm sát hoạt động tư pháp
 
PGS, TS. Trần Đình Nhã
 
17
Sửa đổi Hiến pháp 1992: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương và mối quan hệ với chính quyền trung ương
 
TS. Phan Hải Hồ -
Bùi Nam Hồng
 
23
Bảo đảm tính minh bạch của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 
 
TS. Nguyễn Văn Cương
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Cần điều chỉnh một số nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
 
ThS. Trương Trọng Hiểu
 
36
Kiến nghị bổ sung quy định về đại lý điều tiết (Regulated Agent) vào Dự thảo Luật Hàng không
 
ThS. Đỗ Hoàng Anh
 
CHÍNH SÁCH
Một số giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
 
Nguyễn Thanh Hải
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Quyền được thông tin trong hoạt động báo chí
 
ThS. Thái Thị Tuyết Dung
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng các vụ kiện tập thể - kinh nghiệm nước ngoài
và các gợi ý hoàn thiện pháp luật
 
TS. Quách Thúy Quỳnh
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
59
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội  
 
 
63
Viện Nghiên cứu Lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động
 
PV.