Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(247)/Kỳ 1, tháng 8/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Kiến nghị hoàn thiện các quy định về văn hóa, giáo dục khi sửa đổi Hiến pháp 1992
 
TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh –
TS. Tô Văn Hòa
 
8
Vai trò của thanh tra trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
 
TS. Nguyễn Duy Phương
 
13
Các phương pháp phổ biến dùng để xác định giới hạn thị trường liên quan trong Luật Chống độc quyền
 
ThS. Đào Ngọc Báu
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Tái pháp điển hóa Bộ luật Dân sự Việt Nam
đáp ứng yêu cầu của thời đại pháp quyền
 
Bùi Thị Thanh Hằng –
Đỗ Giang Nam
 
31
Xác định thời hiệu khởi kiện trong pháp luật dân sự
 
ThS. Trịnh Duy Tám
 
CHÍNH SÁCH
Hệ thống chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc thiểu số phía bắc Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Lâm Thành
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
43
Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam
 
TS. Lê Thị Thu Hà –
Đào Kim Anh
 
53
Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán  
 
ThS. Viên Thế Giang
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Ngọc Toán