Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12(244)/Kỳ 2, tháng 6/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Hiệu lực trực tiếp của Hiến pháp và sự cần thiết ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
GS, TS. Hoàng Thị Kim Quế
 
7
Xây dựng thể chế kinh tế thị trường bình đẳng trong sự thống nhất với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
 
ThS. Đỗ Kim Tiên
 
13
Những đảm bảo cho đại biểu Quốc hội và các kiến nghị bổ sung
 
ThS. Đinh Thanh Phương
 
18
Bảo đảm sự vô tư trong hoạt động của các thiết chế tài phán quốc tế
 
ThS. Nguyễn Tiến Vinh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Giao dịch về quyền sử dụng đất: những bất cập và hướng sửa đổi Luật Đất đai
 
PGS, TS. Đỗ Văn Đại
 
38
Hoàn thiện các quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt và án treo (Kỳ 2)
 
TS. Trịnh Tiến Việt
 
CHÍNH SÁCH
Tiến trình chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số nước ta
 
ThS. Nguyễn Lâm Thành
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
50
Hoàn thiện quy định pháp luật trong phân công quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
 
ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Quyền biểu tình ở Cộng hòa Liên bang Đức và hướng hoàn thiện chế định này trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 
TS. Nguyễn Minh Tuấn