Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11(243)/Kỳ 1, tháng 6/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Bàn về việc Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
 
TS. Vũ Đức Khiển
 
8
Quyền dân sự với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành
 
ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - Trần Thị Thu Hà – Mai Thị Lâm
 
16
Hoàn thiện thiết chế Thủ tướng Chính phủ khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
 
ThS. Trần Thị Thu Hà
 
25
Những điều kiện bảo đảm cho thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
 
Nguyễn Sơn Hà
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Hoàn thiện các quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt và  án treo (Kỳ 1)
 
TS. Trịnh Tiến Việt
 
37
Hoàn thiện các quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương
 
ThS. Cao Vũ Minh
 
CHÍNH SÁCH
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - nhìn từ phía người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Cần Thơ
 
TS. Phan Trung Hiền
 
 TIỄN PHÁP LUẬT
53
Bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành trên thực tế
 
Võ Thuần Nho
 
57
Thực hiện pháp luật về bảo hộ giống cây trồng
 
Trần Văn Duy
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
62
Kinh nghiệm cải cách hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản
 
TS. Bùi Sỹ Lợi