Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(224)/Kỳ 2, tháng 8/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Hiến pháp phải là công cụ cho việc phòng, chống tham nhũng
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung –
TS. Vũ Công Giao
 
7
Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
 
ThS. Vũ Kiều Oanh
 
14
Trách nhiệm của Quốc hội trong việc phòng ngừa tội phạm
 
ThS. Nguyễn Ngọc Kiện
 
20
Cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật – nhìn từ một quy định
 
Nguyễn Minh Đức
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Mở rộng phạm vi hành nghề của luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
 
ThS. Vũ Lê Bằng
 
29
Chế định bảo lãnh của Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh
 
ThS. Bùi Đức Giang
 
CHÍNH SÁCH
37
Bảo đảm an sinh xã hội - trách nhiệm của doanh nghiệp
 
PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trong các văn bản pháp luật chuyên nghành
 
TS. Đỗ Đức Hồng Hà –
ThS. Nguyễn Ngọc Linh
 
53
Cần thống nhất trong các quy định về phân định cán bộ và công chức
 
Nguyễn Đặng Phương Truyền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Tham chiếu một số nội dung về hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Quốc Văn