Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(161)/Kỳ 2, tháng 12/2009

  

 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Quốc hội Việt Nam với việc bảo đảm và thực hiện quyền con người
 
GS, TS. Nguyễn Phú Trọng
 
11
Vai trò giải thích pháp luật của Tòa án Hiến pháp
 
Cao Vũ Minh
 
16
Đôi điều về giải thích pháp luật theo nghĩa rộng
 
 
Phạm Thị Duyên Thảo
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
22
Luật Bảo vệ người tiêu dùng quy định càng đơn giản, tính khả thi càng cao
 
ThS. Nguyễn Văn Cương
 
28
Những điều không thể về giao dịch bảo đảm
 
 
Trương Thanh Đức
 
CHÍNH SÁCH
33
Môi trường ngoài cơ quan và động lực làm việc của cán bộ nghiên cứu
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta hiện nay
 
Th.S. Nguyễn Đức Chiện
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
38
Khắc phục những xung đột và lỗ hổng trong pháp luật
 
 
Nguyễn Minh Đức
 
44
Từ một quy định về thẩm quyền xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
49
Sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ (phần 2)
 
 
Bùi Ngọc Sơn
 
THÔNG TIN CÔNG TÁC LẬP PHÁP
57
Nghi quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010