Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(159)/Kỳ 2, tháng 11/2009

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay (kỳ 1)
 
PGS.TS Thái Vĩnh Thắng
 
11
Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng
 
TS. Hồ Bá Thâm
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng cải cách
 
Ts. Ngô Huy Cương
 
30
 Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng: Những bất cập và hướng sửa đổi bộ luật dân sự (kỳ 1)
 
TS. Đỗ Văn Đại
 
37
Luật Công đoàn – một số bất cập và hướng hoàn thiện
 
TS. Lê Thị Hoài Thu
 
CHÍNH SÁCH
43
Giải quyết việc làm góp phần bảo đảm ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững
 
Đặng Như Lợi
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua luật thương mại Việt Nam, Công ước CISG và bộ nguyên tắc của unidroit
 
Nguyễn Thị Hồng Trinh
 
53
Họat động xuất khẩu lao động: thực trạng và những khuyến nghị
 
Nguyễn Thị Phượng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Tòa án hình sự quốc tế - một thiết chế pháp lý bảo vệ các quyền con người (kỳ 2)
 
TS. Nguyễn Khắc Hải