Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23(279)/Kỳ 1, tháng 12/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước
 
ThS. Cao Vũ Minh –
ThS. Võ Phan Lê Nguyễn
 
12
Một số vấn đề về hoạt động giám sát của Quốc hội
 
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
 
20
Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
 
Nguyễn Thị Hạnh Lê
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Hoàn thiện các quy định về quản lý và xử lý tài sản thế chấp
 
PGS,TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
35
Nội dung Điều 695 Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và đề xuất hoàn thiện
 
Bành Quốc Tuấn
 
CHÍNH SÁCH
41
Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường
 
ThS. Bùi Kim Hiếu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Pháp luật hợp đồng lao động - từ quy định đến thực tiễn
 
PGS,TS. Lê Thị Hoài Thu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Kiến nghị hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động từ kinh nghiệm quốc tế 
 
TS. Bùi Sỹ Lợi