Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(249)/Kỳ 1, tháng 9/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
  "Đảng hóa thân vào Nhà nước" trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng ta
 
PGS, TS. Nguyễn Hữu Đổng
 
9
Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai theo Hiến pháp 1992 và các vấn đề đặt ra
 
TS. Lưu Quốc Thái
 
20
Một số vấn đề về hoạt động góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật
 
Nguyễn Văn Pha
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Nguyên tắc “quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự” trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
 
TS. Nguyễn Quang Hiền
 
36
Bàn thêm về các quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2005
 
PGS, TS. Phùng Trung Tập
 
CHÍNH SÁCH
Điều kiện thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân 
 
TS. Hoàng Thị Minh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Hoàn thiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại 
 
ThS. Đặng Công Hiến
 
51
Hoàn thiện pháp luật về vai trò của các tổ chức xã hội trong giám sát bảo vệ môi trường
 
ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Uỷ ban lâm thời - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn
 
TS. Đỗ Minh Khôi