Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(246)/Kỳ 2, tháng 7/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Kiến nghị hoàn thiện Chương Chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
PGS, TS. Vũ Hồng Anh
 
8
Tự do cam kết, thỏa thuận và giới hạn đối với tự do cam kết, thỏa thuận - nhìn từ góc độ Hiến pháp
 
PGS, TS. Đỗ Văn Đại
 
16
“Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định” - nhận diện từ lý luận và tình huống
 
Lưu Đức Quang
 
25
Hoạt động ban hành nghị quyết của Quốc hội
 
TS. Hoàng Thị Ngân
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Đấu giá quyền sử dụng đất và kiến nghị cụ thể đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
35
Hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh của cơ quan điều tra                   
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Đức
 
CHÍNH SÁCH
Giáo dục pháp luật trong hoạt động hòa giải
 
Nguyễn Thị Tĩnh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 
ThS. Hà Thị Nguyệt Thu
 
52
Quỹ tài chính ngoài ngân sách: thực trạng và giải pháp
 
ThS. Trần Vũ Hải –
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Kinh nghiệm từ pháp luật về bảo hiểm y tế
ở Thụy Điển
 
TS. Hoàng Thị Minh