Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20(228)/Kỳ 2, tháng 10/2012

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Đổi mới mô hình “đảng lãnh đạo nhà nước”ở nước ta hiện nay
 
 
PGS.TSNguyễn Hữu Đổng
 
9
Sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992:
Những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ tướng chính phủ và một số kiến nghị
 
 
Nguyễn Phước Thọ
 
16
Về khái niệm biểu tình 
 
ThS. Nguyễn Thanh Minh
 
23
Luật biển việt nam: tiếp tục khẳng định chủ quyền và chiến lược phát triển biển đảo của đất nước
 
Hà Minh Huệ
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Hộ gia đình - những vấn đề đặt ra khi sửa đổi chế định chủ thể trong bộ luật dân sự 2005
 
ThS. Lê Thị Hoàng Thanh-
 Phạm Văn Bằng
 
37
Hoàn thiện pháp luật về việc làm dưới tác động của công cuộc hội nhập quốc tế
 
Trần Thắng Lợi
 
CHÍNH SÁCH
Giáo dục pháp luật trong hoạt động khởi kiện và thụ lý vụ án
 
Nguyễn Thị Tĩnh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát vận chuyển chất thải nguy hại
 
ThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Tính chất pháp lý, quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của nghị viện các nước và một số kinh nghiệm 
 
 
ThS. Tào Thị Quyên