Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(227)/Kỳ 1, tháng 10/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Tư pháp độc lập: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (kỳ 1)
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
TS. Vũ Công Giao
 
11
Nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa đối chiếu với những luận điểm về phân quyền của Mông-Te-Ski-Ơ và một số kiến nghị
 
PGS, TS. Nguyễn Cảnh Hợp
 
22
Mặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước
 
PGS, TS. Hồ Tấn Sáng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Luật thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy
 
32
Cơ sở xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân tối ưu
 
ThS. Nguyễn Anh Phong
 
CHÍNH SÁCH
36
Xây dựng nội dung bảo hiểm việc làm trong Luật Việc làm
 
PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
 
50
Về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử 
 
Nguyễn Văn Vinh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
54
Một số vấn đề tham chiếu về vị trí pháp lý của Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam
 
ThS.Nguyễn Quốc Văn